Page 6 - Nature et Culture
P. 6

ENTRE NATURE ET CULTURE
   ESCAPADES DU CPIE, ENTRE NATURE ET CULTURE
    EXPOSITIONS à ASPOROTSTTIPI     ERAKUSKETAK ASPOROTSTTIPIN
    MAISON DE LA CORNICHE BASQUE     EUSKAL ERLAITZEKO ETXEAN

    CD912 - Route de la Corniche - Hendaye | 05.59.74.16.18 CD912 - Erlaitzeko errepidea - Hendaia | 05.59.74.16.18
      Avant votre visite du Domaine d’Abbadia ou au  Abbadia Eremuaren bisita aurretik edo ibilaldia-
      retour de votre balade, n’hésitez pas à pousser la  ren amaieran, Asporotsttipiren atea ireki eta sar,
      porte d’Asporotsttipi.        beldurrik gabe.
      Cette ancienne ferme abrite un centre d’interprétation  Baserri zahar honek natura-eremu babestu
      de la nature qui vous aidera à apprécier toutes les  honen aberastasun eta berezitasun guztiaz
      richesses et particularités de ce site naturel protégé.  gozatzeko lagunduko zaituen interpretazio zentroa
      Totalement dédiée à l’exposition permanente (inté-  aterpetzen du.
      gralement trilingue : français, basque, espagnol), la  Goiko erdibideko solairuaren eremu osoan Erakus-
      grande salle du demi-niveau supérieur est consacrée  keta iraunkorra dago (osoki frantsesez, euskaraz
      à la mise en valeur des différents points d’intérêt du  eta gazteleraz) eta, Abbadia Eremuko eta Euskal
      domaine d’Abbadia et de la Corniche basque. Erlaitzeko interes puntu ezberdinen balioztapenari
      Ambiance sonore, films d’animation didactiques,  zuzendua zaio.
      projections, quizz sur écrans tactiles permettent  Soinu giroa, animazio filma didaktikoak, bideo-
      à tous, petits et grands, de découvrir de manière  emanaldiak, galdera-jokoa ukimen-pantailekin,
      interactive les richesses géologiques, faunistiques,  horiek denak geologia, fauna eta flora aberasta-
      floristiques, les activités humaines passées et  sunak, eta egungo zein atzoko jende aktibitateak
      présentes.              ezagutu ahal izateko, era interaktibo batez, haurra
                        izan ala heldu izan.


      L’ÉTAGE QUANT À LUI ACCUEILLE    GOIKO SOLAIRUAK BERRIZ,
      DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES     ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK BILTZEN DITU
      * | du 15 janvier au 30 mars     * | Urtarrilaren 15etik martxoaren 30era
      ABEILLES, POLLINISATEURS ET PESTICIDES ERLEAK, POLINIZATZAILEAK ETA PESTIZIDAK
      Photos, vidéos et les différents objets présentés  Erakusketa honetan aurkeztuak diren argazki,
      dans cette exposition contribuent à la sensibilisa- bideo eta objektu ezberdinek publiko zabala
      tion des publics en faveur de la préservation des  polinizatzaileen babesaren garrantziaz oharra-
      pollinisateurs. L’abeille domestique bien sur. Mais  raztea dute helburu, tartean, noski, etxekotutako
      elle n’est pas la seule à œuvrer pour favoriser la  erlearena. Baina ez dugu berau Lur honetan
      biodiversité sur la Terre ! Bien au contraire !  aniztasun biologikoa bermatzen duen bakarra!
                        Ezta pentsatu ere!
      De très nombreuses autres espèces moins
      connues participent à la pollinisation des végétaux  Beste espezie ugarik landare domestikatu nahiz
      sauvages et domestiques. Tous et toutes sont mis  basen polinizazioa laguntzen dute. Den-denak
      en danger par l’utilisation des produits pesticides ! arriskuan jartzen ditugu pestizidekin!
      Du mardi au samedi          Asteartetik larunbatera arte
      10:00-12:00 et 14:00-17:30 | - ENTRÉE LIBRE -  10:00-12:00 eta 14:00-17:30 | - URRIRIK -
      Des animations, conférences, exposition, stage  Animazioak, hitzaldiak, erakusketak, haurrentzako
      pour enfants, balades sont proposées en accompa- ikastaroak, ibilaldiak... ditu erakusketa honek
      gnement de cette exposition. Retrouvez-les dans   osagarri. Liburuxka honetako zehar aurkituko
      les pages ci-après marquées du logo :    dituzu guztiak ikur honek seinalaturik:

      Avec l’aide de :           Babesleak:     COVOITURAGE!             Autoa partekatu!
     Et si vous veniez à nos sorties    Eta autoa partekatuz
     en covoiturage ?           etorriko bazina?
     Écologique, économique et convivial ! Ekologikoa, ekonomikoa eta giro onekoa!
  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11