Page 13 - Nature et Culture
P. 13

Samedi 18 mai (7:00- ±13:00)     Samedi 18 mai (10:30)
      MACRO ET PROXY PHOTOGRAPHIE DE NATURE  1959 – 2019 : SOIXANTE ANS
      Stage d’initiation photo | Prendre une "belle  D’EXPLORATION DU SYSTÈME SOLAIRE ?
      photo" demande un minimum de connaissances  Conférence par Pierre Thomas, professeur à
      techniques et quelques notions de composition  l’ENS de Lyon. Peu de générations d’humains ont
      d’image... Détails dans le programme spécifique  pu découvrir autant de mondes inconnus durant
      sur www.cpie-littoral-basque.eu   leur vie, sauf peut-être la génération qui avait 20
      * | Tout public | Tarif : 30 € | Lieu de RDV à  ans à l’époque de Christophe Colomb. Ce qu’on a
       Hendaye indiqué à l’inscription : 05.59.74.16.18  découvert dépasse l’imagination...
      ou cpielittoralbasque.nature@hendaye.com * | Tout public | Tarif : participation libre
                        RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
      Samedi 18 mai (10:00- ±12:00)    basque (CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)
      BIOLIT | LES HABITATS D’HAIZABIA
      (III - LES BAINS DE MER AGITÉS)   Samedi 18 mai (15:00)
      Sortie / Atelier scientifique | Dans le cadre  LA GÉOLOGIE DE LA LUNE, 50 ANS APRÈS
      du projet "BioLit, les observateurs du littoral"  APOLLO 11 ET 4 MOIS APRÈS CHANG’E-4  CPIE_REN ITZURLDIAK, NATURA ETA KULTURA ARTEAN
      découvrons ensemble chaque mois une zone  Conférence par Pierre Thomas, professeur à
      différente et contribuons au nouveau protocole  l’ENS de Lyon. Après avoir eu les faveurs des
      de suivi mené sous l’égide du Muséum. Apportez  politiques et du public (années 65-70), la Lune est  NATURA ETA KULTURA ARTEAN
      votre appareil ou smartphone !    tombée dans l’oubli, sauf pour les scientifiques.
      * | Tout public | Tarif: participation libre  Douze missions ont été envoyées vers la Lune
      Lieu de RDV à Hendaye indiqué à l’inscription :  depuis la fin des missions Apollo. Que sait-on et
      cpielittoralbasque.sig@hendaye.com  que ne sait-on pas de la géologie de la Lune ?
      ou 05.59.74.16.18          * | Tout public | Tarif : participation libre
                        RDV à Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
                        basque (CD912 – Route de la Corniche – Hendaye)                        Maiatzaren 18a, larunbata (10:30)
                        1959 – 2019: HIRUROGEI URTE
      Maiatzaren 18a, larunbata (7:00- ±13:00) EGUZKI SISTEMA ARAKATZEN?
      NATURA ARGAZKI MAKROAK ETA PROXIAK  Hitzaldia Lyon hiriko Goi Eskola Nazionaleko
      Argazkilaritzarako sarbide ikastaroa | "Argazki  irakaslea den Pierre Thomasen eskutik. Gizaki
      eder" baten hartzeak jakintza tekniko zenbait  gutxik izan du, bere bizi osoan zehar, hainbeste
      menperatzea eta irudi konposaketarako oinarri  mundu berri ezagutzeko aukera. Behar bada
      zenbait ezagutzea eskatzen du… Xehetasunak  Kritobal Kolonen garaian 20 urte zituztenak…
      www.cpie-littoral-basque.eu webguneko egitarau  Aurkitu dugunak irudimenaren mugak gainditzen
      berezituan.             ditu…
      * | Denentzat | Prezioa: 30 € | Topalekua  * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua
       Hendaian izena ematerakoan zehaztua:  Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxean (CD912
      cpielittoralbasque.nature@hendaye.com  – Erlaitzeko errepidea – Hendaia)
      edo 05.59.74.16.18
                        Maiatzaren 18a, larunbata (15:00)
      Maiatzaren 18a, larunbata (10:00- ±12:00) ILARGIAREN GEOLOGIA,
      BIOLIT | HAIZABIAKO HABITATAK    APOLO 11 50 URTE ONDOTIK ETA CHANG’E-4
      (III - ITSAS BAINU NAHASIAK)     4 HILABETE ONDOTIK
      Zientzia irteera / tailerra | "BioLit, itsasbazterre- Hitzaldia Lyon hiriko Goi Eskola Nazionaleko
      ko behatzaileak" egitasmoaren baitan hilabetero  irakaslea den Pierre Thomasen eskutik. Politikoen
      eremu berri bat ezagutzera joanen gara. Bide  eta publikoaren arreta izan ondoren (1965-70
      batez Museum-aren babespean burutzen den ja- urteetan), ilargia albo batera utzia izan da,
      rraipen protokolo berriari ekarpena eginen diogu.  zientzialariek ezik: Apolo misioaren ondoren,
      Zure argazkitresna edo smartfona ez ahantz!  beste hamabi misio igorriak izan dira bertara. Zer
      * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua  dakigu eta zer ez ilargiaren geologiaz?
      Hendaian izena ematerakoan zehaztua:  * | Denentzat | Prezioa: nahi dena | Topalekua
      cpielittoralbasque.sig@hendaye.com  Asporotsttipin, Euskal Erlaitzeko Etxean (CD912
      edo 05.59.74.16.18          – Erlaitzeko errepidea – Hendaia)
                                        13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18