Page 6 - Nature et Culture
P. 6

ENTRE NATURE ET CULTURE
   ESCAPADES DU CPIE, ENTRE NATURE ET CULTURE
    EXPOSITIONS à ASPOROTSTTIPI     ERAKUSKETAK ASPOROTSTTIPIN
    MAISON DE LA CORNICHE BASQUE     EUSKAL ERLAITZEKO ETXEAN

    CD912 - Route de la Corniche - Hendaye | 05.59.74.16.18 CD912 - Erlaitzeko errepidea - Hendaia | 05.59.74.16.18
      Avant votre visite du Domaine d’Abbadia ou au  Abbadia Eremuaren bisita aurretik edo ibilaldia-
      retour de votre balade, n’hésitez pas à pousser la  ren amaieran, Asporotsttipiren atea ireki eta sar,
      porte d’Asporotsttipi.        beldurrik gabe.
      Cette ancienne ferme abrite un centre d’interprétation  Baserri zahar honek natura-eremu babestu honen
      de la nature qui vous aidera à apprécier toutes les  aberastasun eta berezitasun guztiaz gozatzeko lagun-
      richesses et particularités de ce site naturel protégé. duko zaituen interpretazio zentroa aterpetzen du.
      Totalement dédiée à l’exposition permanente (inté- Goiko erdibideko solairuaren eremu osoan
      gralement trilingue : français, basque, espagnol), la  Erakusketa iraunkorra dago (osoki frantsesez,
      grande salle du demi-niveau supérieur est consacrée  euskaraz eta gazteleraz) eta, Abbadia Eremuko
      à la mise en valeur des différents points d’intérêt du  eta Euskal Erlaitzeko interes puntu ezberdinen
      domaine d’Abbadia et de la Corniche basque. balioztapenari zuzendua zaio.
      Ambiance sonore, films d’animation didac- Soinu giroa, animazio filma didaktikoak, bideo-
      tiques, projections, quizz sur écrans tactiles  emanaldiak, galdera-jokoa ukimen-pantailekin,
      permettent à tous, petits et grands, de découvrir  horiek denak geologia, fauna eta flora aberasta-
      de manière interactive les richesses géologiques,  sunak, eta egungo zein atzoko jende aktibitateak
      faunistiques, floristiques, les activités humaines  ezagutu ahal izateko, era interaktibo batez,
      passées et présentes.        haurra izan ala heldu izan.
      L’ÉTAGE QUANT À LUI ACCUEILLE    GOIKO SOLAIRUAK BERRIZ,
      DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES     ALDI BATERAKO ERAKUSKETAK BILTZEN DITU
      * | Du 13 avril au 29 juin      * | Apirilaren 13tik ekainaren 29ra
      FRAGILE - REGARDS CROISÉS SUR    FRAGILE - EUSKAL HERRIKO NATURA
      LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS BASQUE ONDAREAREKIKO BEGIRADA GURUTZATUAK
      L’exposition est le fruit d’un travail mené sur  NEKaTOENEaren egitarauaren baitan garatutako
      les trois provinces du Pays basque Nord par  arte egonaldi baten kari CPIE Euskal Itsasbaz-
      notre CPIE, le CPIE Pays basque et la CAPB lors  terrak, CPIE Euskal Herriak eta Euskal Hirigune
      d’un projet artistique développé dans le cadre  Elkargoak Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zube-
      du programme de résidence NEKaTOENEa. A  roko lurraldeetan eramandako elkarlan baten
      travers balades et interventions, les artistes Luc  fruitua da erakusketa hau. Ibilaldi eta hitzaldien
      Médrinal, Jana Lottenburger et Judith Millot ont  bidez Luc Médrinal, Jana Lottenburger eta Judith
      invité le public à découvrir leur territoire. Millot artistek lurraldea ezagutzeko gomita luzatu
                        diote publikoari.
      * | Vernissage le samedi 13 avril à 10:30
      De nombreuses animations en lien avec l’exposi- * | Estreinaldia apirilaren 13an, larunbata, 10:30
      tion sont proposées dans les pages qui suivent.  Erakusketa horrekin loturiko zenbait hitzordu
      Elles sont repérables par ce symbole :  aurkituko dituzu ondoko orrialdeetan. Ikur honek
      Jusqu’au 31 mai :          seinalatzen ditu:
      du mardi au samedi (sauf fériés)   Maiatzaren 31 arte: asteartetik larunbatera (jai
      10:00-12:00 et 14:00-18:30      egunak ezik) 10:00-12:00 eta 14:00-18:30
      Du 1 au 30 juin : tous les jours sans exception  Ekainaren 1.etik 30era: egunero salbuespenik
       er
      10:00-13:00 et 14:00-18:30      gabe 10:00-13:00 eta 14:00-18:30
      - ENTRÉE LIBRE -           - SARRERA DOAN -

      Avec l’aide de :           Babesleak:


     Covoiturage!             Autoa partekatu!
     Et si vous veniez à nos sorties    Eta autoa partekatuz
     en covoiturage ?           etorriko bazina?
     Écologique, économique et convivial ! Ekologikoa, ekonomikoa eta giro onekoa!
  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11